Оваа Политика на Приватност го регулира начинот на кој Ekler.mk собира, користи, одржува, и открива информации собрани од корисниците (поединечно – “Корисник”) на веб-страницата Ekler.mk (“Страницата”). Оваа политика на приватност се применува исклучиво на податоци собрани преку веб-страницата и не се однесува на информации собрани надвор од неа.

Кои Информации Ги Собираме? Собирање и употреба на лични информации:

 • Собираме лични идентификациски информации од Корисниците во различни контексти, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, при регистрација на страницата, нарачки на производи, и учество во промоции.
 • Корисниците можат да изберат да ја посетат Страницата анонимно, но одбивањето да се достават лични информации може да ги ограничи одредени функции на Страницата.

Собирање и употреба на нелични идентификациски информации:

 • Автоматски собираме одредени информации за уредите и поврзаноста на Корисниците, како што се типот на уред, оперативен систем, и интернет провајдер.
 • Овие информации се користат за подобрување на функционалноста и корисничкото искуство на Страницата.

Колачиња и Трекинг Технологии

 • Ekler.mk користи колачиња за подобрување на корисничкото искуство. Корисниците можат да ги прилагодат нивните интернет пребарувачи за да ги одбијат колачињата.
 • Користиме аналитички алатки, вклучувајќи Google Analytics, за да разбереме како Корисниците ја користат Страницата и да подобриме нашите услуги.

Како Ги Штитиме Вашите Информации?

 • Применуваме различни безбедносни мерки за заштита на личните и нелични информации на Корисниците.
 • Не продаваме, тргуваме, или на друг начин откриваме лични идентификациски информации на трети страни без согласност.

Права и Можности за Корисниците

 • Корисниците имаат право да бараат пристап, корекција, или бришење на своите лични информации кои ги чуваме.
 • Корисниците можат да се откажат од маркетинг комуникациите и да управуваат со своите преференции за колачиња.

Промени во Политиката на Приватност

 • Ekler.mk може периодично да го ажурира оваа Политика на Приватност. Промените ќе бидат објавени на веб-страницата, и се препорачува Корисниците редовно да ја проверуваат оваа страница.

Прифаќање на овие Услови

 • Со користење на Страницата, Корисникот се согласува со оваа Политика на Приватност. Ако не сте согласни со оваа политика, ве молиме да не ја користите Страницата.

Трети Страни и Линкови

 • Ekler.mk може да содржи линкови до други веб-страници кои не се под наша контрола и кои имаат сопствени политики за приватност. Ние не сме одговорни за практиките или содржината на таквите други веб-страници.
 • Кога користите линкови за да одите од нашата Страница кон други веб-страници, нашата Политика за Приватност веќе не важи. Вашите интеракции со било која друга веб-страница, вклучително и оние кои имаат линк од нашата Страница, се регулирани со политиката за приватност на таа веб-страница.

Заштита на Податоци на Деца

 • Ekler.mk не е наменета за лица под 16 години. Не собираме намерно лични податоци од лица под 16 години. Ако станеме свесни дека сме собрале лични податоци од лице под 16 години без потврда на согласност од родител или старател, ќе преземеме чекори за отстранување на тие информации од нашите сервери.

Пријавување на Кршење на Податоци

 • Во случај на секое кршење на безбедноста, загуба, неправилна употреба, или откривање на лични податоци, Ekler.mk ќе преземе соодветни чекори за да ги адресира овие прашања, и ќе обавести соодветните органи и засегнатите лица во согласност со законските обврски.